UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy, informuje iż od dnia 27 lutego 2024 roku płatności za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych dokonywane będą na indywidualny rachunek bankowy nabywcy wskazany na fakturze.

Informacja o nowym numerze rachunku bankowego zostanie umieszczona na fakturze za luty 2024 rok. Prosimy o zwracanie uwagi na nowy numer rachunku przy dokonywaniu wpłaty.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrawicy 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

KOMUNIKAT O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 4/12/2023 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy z dnia 14 grudnia 2023 roku, dzień 2 stycznia 2024 roku został ustalony dniem wolnym od pracy pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 6 stycznia 2024 roku.

Wielkie gabaryty - Gmina Świerzno

HARMONOGRAM ZBIÓRKI (MAJ 2024) ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Obowiązek posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Mieszkańcu Gminy Kamień, informujemy że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych Ustaw m.in. Ustawy o Utrzymaniu porządku i czystości w Gminach, każdy posiadacz zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych.