Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność z myślą o ciągłym podnoszeniu standardów jakościowych realizowanych usług przy uwzględnieniu wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Ekologia to nie tylko troska o środowisko, ale to również styl życia.

 

  • W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznego w celu uświadomienia społeczeństwu, że wyrzucone do zwykłego kosza na odpady lub pozostawione na łonie natury "elektrośmieci", stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych substancji, które w momencie niewłaściwego zagospodarowania tego typu odpadów mogą przedostać się do środowiska i stanowić zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale również dla zdrowia ludzi.
     
  • W trosce o środowisko naturalne i z myślą o wygodzie mieszkańców naszej gminy, prowadzimy wynajem i sprzedaż pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (niebieskie, żółte, zielone), a także sprzedaż i wynajem pojemników na odpady zmieszane.
     
  • Dbamy o komfort życia mieszkańców Gminy Kamień Pomorski w zakresie poboru wody, dlatego stale modernizujemy nasze sieci wodociągowe i cyklicznie monitorujemy jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
     

Prowadzonym przez nas działaniom inwestycyjnym w obszarze oczyszczania ścieków przyświeca idea gospodarki w obiegu zamkniętym, która polega na zamknięciu cyklu życia produktu (tzw. koncepcja "od kołyski do kołyski"). Istotą tego podejścia jest zagospodarowanie osadów ściekowych do dalszego ich wykorzystania.
 


Mając na uwadze zarówno aspekt ekologiczny "circular economy", jak i kontekst ekonomiczny przedsięwzięcia, rozpoczęliśmy realizację zadania polegającego na budowie kompostowni wraz z instalacją przeróbki osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych na nawóz mineralno - organiczny.
 

DZIŚ

Odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), prowadzony jest na płycie kompostowej, na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Przetwarzanie odpadów polega na odzysku odpadów w procesie R3 określonym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach jako Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
 

Osad ustabilizowany beztlenowo w otwartych komorach fermentacyjnych (OKF) odprowadzany jest poprzez pompownię osadu nadmiernego do stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Następnie jest odwadniany na prasie taśmowej połączonej z dozowaniem polielektrolitu i higienizowany wapnem. Proces kompostowania przebiega na płycie kompostowej w pryzmach (o szerokości 3,0 m i wysokości 1,4 m), na utwardzonej powierzchni wyposażonej w odpowiedni układ odprowadzania odcieków. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i dla utrzymania ciągłości prowadzenia procesu płyta kompostowa jest zadaszona. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w stabilizacji osadów ściekowych podczas procesu kompostowania można stwierdzić, że osad ściekowy, który nie był wzbogacany dodatkowym źródłem węgla uzyskiwał bardzo dobre parametry, kwalifikujące go do rolniczego wykorzystania. Mając na uwadze związki biogenne zawarte w ustabilizowanych komunalnych osadach ściekowych, które są cennym materiałem organicznym wzbogacającym i użyźniającym glebę, osad jest cennym materiałem wykorzystywanym w rolnictwie.
 

Raz na kwartał ustabilizowane komunalne osady ściekowe są badane zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz.257).


W PRZYSZŁOŚCI

W technologii kompostowania osadów ściekowych wskazane jest dostarczenie do osadów odpowiedniej ilości dodatkowej masy organicznej, zawierającej węgiel organiczny. Jako źródło węgla mogą być stosowane: świeże i suche liście, ścięta trawa, słoma, chwasty, kwiaty, trociny, popiół drzewny, kora drzew i rozdrobnione gałęzie. Optymalne wartości składu pryzmy (objętościowo) przedstawiają się następująco: 35% osad ściekowy odwodniony mechanicznie, 40% słoma, 25% pozostałe składniki. Ważnym parametrem w procesie kompostowania jest odpowiednie rozdrobnienie i wymieszanie kompostowanego materiału.


Usypany w pryzmie surowiec poddawany będzie obróbce technologicznej przy częstym mierzeniu temperatury, badaniu wilgotności i zawartości tlenu przez okresowe, mechaniczne przerabianie (przesypywanie) pryzmy. Poprzez przesypywanie, w pryzmach nastąpi napowietrzanie materiału, a w razie potrzeby nawilżenie masy kompostowej. Cykl produkcyjny kompostu w pryzmach trwać będzie od 4 do 12 tygodni, zawartość suchej masy w osadzie finalnym wyniesie ok. 55 - 60%. Czasookres ten uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, temperatury w pryzmach oraz rodzaju stosowanego dodatkowego strukturotwórczego materiału organicznego, który będzie decydował o jakości kompostu i szybkości kompostowania. Przerzucarka kompostu gwarantować będzie dokładne i prawidłowe wymieszanie składników z jednoczesnym rozdrabnianiem ich większych frakcji, formując jednocześnie pryzmę o odpowiednich wymiarach.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu planuje – w ramach inwestycji: budowa kompostowni wraz z instalacją przeróbki osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych na nawóz mineralno-organiczny - wystąpić z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o wydanie certyfikatów na wprowadzenie do obrotu handlowego powstałego z osadów i materiałów strukturotwórczych nawozu mineralno - organicznego lub środka wspomagającego żyzność gleby.