Oczyszczalnia ścieków w Mokrawicy zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Kamień Pomorski w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych".

Podstawą realizacji inwestycji było pozwolenie na budowę nr Boś.6740.84.2012.KB wydane przez Starostę Powiatu Kamieńskiego w dniu 31.05.2012 r. na realizację zamierzenia budowlanego "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Mokrawicy gmina Kamień Pomorski - działka nr 7/3 obręb Mokrawica".

Budowa realizowana była w okresie
od 27.02.2014 r. do 4.05.2015 r.


Oczyszczalnia zaprojektowana została do oczyszczania ścieków pochodzących z gminy Kamień Pomorski. Jakość ścieków oczyszczonych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., tj.

  • BZT5 - 15 g O2 / m3
  • CHZT - 125 g O2 / m3
  • zawiesina ogólna - 35 g / m3
  • azot ogólny - 15 g N/m3
  • fosfor ogólny - 2 g P/m3


Sposób oczyszczania ścieków

Główny strumień ścieków do oczyszczalni dopływa dwoma kolektorami tłocznymi o średnicy DN 250 mm i jednym kolektorem o średnicy Dn 315 mm. Ponadto, do istniejącego punktu zlewni na terenie oczyszczalni dowożone są ścieki beczkowozami.

Ścieki dowożone podawane są na ciąg technologiczny poprzez przepompownię wewnętrzną, zlokalizowaną obok punktu zlewnego. Do przepompowni wewnętrznej spływają wszystkie ścieki oraz wody nadosadowe i odcieki pochodzące z odwadniania osadu. Wszystkie ścieki podawane są na początek układu technologicznego tj. studni wytłumiającej i dalej grawitacyjnie przepływają przez gęstą, mechaniczną kratę do piaskownika. Skratki oddzielone na kracie magazynowane są w kontenerze.

Oddzielenie tłuszczy i piasku następuje w piaskowniku podłużnym dwukomorowym napowietrzanym wyposażonym w mechaniczny zgarniacz piasku i tłuszczy. Ścieki poprzez piaskownik przepływają do komory beztlenowej, skąd poprzez system zastawek kanałowych przepływają do komór denitryfikacji. Dwa istniejące reaktory dwufazowe oraz osadniki wtórne zostały przebudowane na reaktory przepływowe oparte na metodzie osadu czynnego o przedłożonym czasie napowietrzania ze wzmożoną defosfatacją biologiczną, denitryfikacją wstępną wg zmodyfikowanego schematu Bardenpho.

Ścieki po oczyszczeniu w reaktorach odpływają grawitacyjnie do projektowanej komory rozdziału i dalej do osadników wtórnych radialnych. Sklarowane w osadnikach ścieki kierowane są do stawu ściekowego. Istnieje też możliwość skierowania ich bezpośrednio do odbiornika.

Odprowadzenie części pływających z osadników następuje do dwóch zbiorników beztlenowej stabilizacji osadu. Oddzielany osad czynny jest bezpośrednio kierowany do komory beztlenowej . Następnie ustabilizowany i zagęszczony osad poddawany jest odwadnianiu w stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji wapnem.

Osad, po odwodnieniu, nadaje się do wykorzystywania przyrodniczego lub rolniczego. W celu poprawy jakości osadu jest on składowany w magazynie osadu i poddawany procesowi kompostowania. Kompostowanie odbywa się w pryzmach na utwardzonej powierzchni wyposażonej w odpowiedni układ odprowadzani odcieków. Ze względu na warunki atmosferyczne i dla utrzymania ciągłości prowadzenia procesu kompostownia w ciągu całego roku, kompostownia jest zadaszona.

W celu ograniczenia odorów na oczyszczalni zastosowany jest biofiltr do biologicznej neutralizacji odorów.

Technologia
Pompownia ścieków dowożonych - stacja zlewna
Technologia
Technologia
Punkt zlewny ścieków dowożonych
Technologia
Technologia
Budynek hali krat z widocznym separatorem tłuszczy
Technologia
Technologia
Krata mechaniczna schodkowa z prasopłuczką skratek, w oddali dmuchawa do napowietrzania piaskownika
Technologia
Technologia
Płuczka piasku
Technologia
Technologia
Zgarniacz piasku i tłuszczy na piaskowniku
Technologia
Technologia
Zhermetyzowana komora beztlenowa
Technologia
Technologia
Reaktor biologiczny
Technologia
Technologia
Komora nitryfikacji reaktora biologicznego
Technologia
Technologia
Reaktor biologiczny
Technologia
Technologia
Hala dmuchaw
Technologia
Technologia
Osadniki wtórne radialne
Technologia
Technologia
Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego
Technologia
Technologia
Otwarte komory fermentacyjne
Technologia
Technologia
Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
Technologia
Technologia
Silos wapna
Technologia
Technologia
Zadaszona płyta kompostowa z osadem
Technologia
Technologia
Staw stabilizacyjny
Technologia
Technologia
Komora odpływowa ścieku oczyszczonego z próbopobierakiem
Technologia
Technologia
Sterownia
Technologia
Technologia
Agregatorownia
Technologia
Technologia
Biofiltr
Technologia