INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ MOKRAWICA 14 W KAMIENIU POMORSKIM


Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO) informujemy, iż przysługują Państwu określne poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim Państwa danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających awarię, korespondujących itd.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w celu realizacji zgłoszenia, odpowiedzi na korespondencje.
 4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji zgłoszenia, odpowiedzi na korespondencję.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia i rozliczenia po jego zakończeniu oraz zakończenia korespondencji, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie   6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu realizacji pkt 3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.


Klauzula informacyjna dla osób starających się o pracę


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody skutkować może odmową włączenia w proces rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową włączenia w proces rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania praktyki lub stażu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania praktyki bądź stażu, a w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie dłużej niż 10 lat od zakończenia stażu/praktyki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla pracowników


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zatrudnienia, pomocy socjalnej, zapewnienia bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez monitoring wizyjny/monitoring systemów informatycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,
  • zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody,
  • wewnętrznej identyfikacji, kontroli dostępu, kształcenia i organizacji wyjazdów służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być: medycyna pracy, ubezpieczyciele, firmy szkoleniowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy lub (dla osób zatrudnionych od dnia 01/01/2019r.) przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach przez okres niezbędnych do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla Klientów (odbiorców wody i dostawców ścieków, dzierżawców pojemników na odpady)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz lit. f - wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i ochrona roszczeń.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na postawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody   w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu w celu realizacji       3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/osób będących dostawcami towarów lub usług


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia tej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt.3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula monitoring firmowy


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - prawnie uzasadniony cel Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrywania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomości, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź osoby upoważnione przez Administratora danych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.