Lp. Nazwa usługi Cena netto w zł

Sieci i przyłącza wodociągowe

1. Próba szczelności 250,00
2. Nawiercenie rurociągu wodociągowego bez materiału  
  PE,PEHD, PVC 250,00
  stal, żeliwo, azbestocement 500,00
3. Wykonanie włączenia za pomocą trójnika z zasuwą (bez materiału) dla każdego rodzaju rurociągu 1 500,00
4. Przegląd przyłącza lub sieci 150,00
5. Przegląd instalacji wodociągowej wewnętrznej 150,00
6. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztu wodomierza) 100,00
7. Zaplombowanie wodomierza na wniosek lub z winy odbiorcy 30,00
8. Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych 150,00

Sieci i przyłącza kanalizacyjne (sanitarne/deszczowe)

1. Próba szczelności 250,00
2. Wykonanie włączenia do sieci poprzez studnię wg kosztorysu
3. Przegląd przyłącza lub sieci 150,00
4. Przegląd instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 150,00
5. Udrożnienie przyłącza lub wewnętrznej instalacji 400,00/pierwsza godzina + dojazd
6. Oczyszczenie przyłącza lub instalacji wewnętrznych z pozostałości po jego udrożnieniu lub innych pracach konserwacyjnych 400,00/pierwsza godzina + dojazd
7. Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych 150,00
8. Użycie urządzenia do zadymiania rur do wykrywania wadliwych lub nielegalnych przyłączeń 100,00/h
9. Przegląd przyłącza kanalizacyjnego za pomocą kamery inspekcyjnej 250,00
 

* Kolejną godzinę pracy oznacza każda rozpoczęta godzina, dojazd wozu specjalistycznego w granicach administracyjnych miasta Kamień Pomorski: 16 zł netto, dojazd wozu specjalistycznego poza obrębem miasta Kamień Pomorski: 4 zł netto/km.

 

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

 

Lp.

Nazwa usługi

Objętość Cena netto
1. Udrażnianie systemów kanalizacyjnych  - 600 zł
pierwsza rozpoczęta godzina
2. Udrażnianie systemów kanalizacyjnych - 450 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina
3. Odbiór i zagospodarowanie nieczystości płynnych z przydomowej oczyszczalni ścieków m3 97 zł
4. Odbiór i zagospodarowanie nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego (szambo) ścieków    
  a/ do 2 m3 59 zł/m3
  b/ od 3 do 4 m3 30 zł/m3
  c/ od 5 do 10 m3 27 zł/m3