Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Prace badawczo - rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu: 1 239 602,05 zł
Dofinansowanie z UE: 799 922,62 zł

Cel projektu

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych.

Przedmiotem badań jest:

  • opracowanie technologii higienizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3);
  • opracowanie technologii wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego lub polepszacza glebowego z osadów ściekowych zmieszanych z odpadami frakcji biodegradowalnej i odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3);
  • opracowanie technologii nawożenia z wykorzystaniem wytworzonych nawozów organiczno-mineralnych lub polepszaczy glebowych

Celem planowanych badań jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonania projektu technologicznego, linii technologicznej wytwarzania nawozu lub polepszacza glebowego z osadów ściekowych, odpadów z frakcji biodegradowalnej, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3).

Planowane efekty projektu

W efekcie realizacji projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wprowadzi na rynek nowy produkt w postaci nawozu organiczno-mineralnego oraz polepszacz glebowy. Dzięki stworzeniu nowej oferty produktowej, PGK będzie miała możliwość wejścia na rynek krajowy z nowym produktem.
W efekcie realizacji projektu PGK Sp. z o.o. będzie mogła ograniczyć koszty w działalności związanej z gospodarką wodno-ściekową oraz z gospodarką odpadami. W efekcie firma wygeneruje dodatkowe środki finansowe, które zostaną wykorzystane do realizacji innych elementów planu inwestycyjnego (działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką odpadami, inne usługi).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Partner naukowy tj. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, współpracuje z PGK Sp. z o.o. na każdym etapie prac badawczo-rozwojowych. Większość badań przemysłowych odbywa się w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Członkowie zespołu naukowego biorą czynny udział w pracach rozwojowych, które w większej części będą realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrawicy.