Lp. Nazwa usługi Cena netto w zł

Sieci i przyłącza wodociągowe

1. Próba szczelności 250,00
2. Nawiercenie rurociągu wodociągowego bez materiału  
  PE,PEHD, PVC 250,00
  stal, żeliwo, azbestocement 500,00
3. Wykonanie włączenia za pomocą trójnika z zasuwą (bez materiału) dla każdego rodzaju rurociągu 1 500,00
4. Przegląd przyłącza lub sieci 150,00
5. Przegląd instalacji wodociągowej wewnętrznej 150,00
6. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztu wodomierza) 100,00
7. Zaplombowanie wodomierza na wniosek lub z winy odbiorcy 30,00
8. Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych 150,00

Sieci i przyłącza kanalizacyjne (sanitarne/deszczowe)

1. Próba szczelności 250,00
2. Wykonanie włączenia do sieci poprzez studnię wg kosztorysu
3. Przegląd przyłącza lub sieci 150,00
4. Przegląd instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 150,00
5. Udrożnienie przyłącza lub wewnętrznej instalacji 250,00/1h*+dojazd
6. Oczyszczenie przyłącza lub instalacji wewnętrznych z pozostałości po jego udrożnieniu lub innych pracach konserwacyjnych 250,00/1h*+dojazd
7. Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych 150,00
8. Użycie urządzenia do zadymiania rur do wykrywania wadliwych lub nielegalnych przyłączeń 100,00/h
9. Przegląd przyłącza kanalizacyjnego za pomocą kamery inspekcyjnej 250,00
 

* Pierwsza godzina pracy bez względu na czas świadczenia usługi, od drugiej godziny połowa stawki naliczana jest co 30 min, dojazd poza terenem Kamienia Pomorskiego 4,00 zł netto/km

 

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

 

Lp.

Nazwa usługi

Objętość Cena netto za m³
1.  Wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego 1m³ 29,60 zł
2 m³ 27,50 zł
3 m³ 25,40 zł
4m³ 23,30 zł
5 (4+1)³ 21,20 zł
6 (4+2)m³ 19,10 zł
7 (4+3)m³ 17,10 zł
8 (4+4)m³ 23,30 zł
2.  Wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych z przydomowej oczyszczalni ścieków (osad) 1m³ 50,00 zł
 

* Ceny nie obejmują przejazdu samochodu specjalistycznego, stawka za km- poza terenem Kamienia Pomorskiego - wynosi 4,00 zł netto