Budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o mocy 149,99 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnego do przyłączenia go do sieci elektroenergetycznej.


Instalacja zostanie zamontowana na terenie na oczyszczalni ścieków w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego, dz. nr ewid. 7/3 obręb Mokrawica, gm. Kamień Pomorski. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w niniejszym ogłoszeniu praz programie funkcjonalno - użytkowym który stanowi załącznik do ogłoszenia.


Niniejsze zamówienie jest realizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z procedurami określonymi w dokumencie pn. Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”. Zgodnie z wymienionym dokumentem, zasady konkurencyjności odnosi się do zamówień, kwalifikowanych jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U z 2017 r. poz. 1579, ze zm.). Niniejsze zamówienie odpowiada kwalifikacji zamówienia sektorowego zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt.2 ustawy, którego wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie przepisów art.11 ust.8 tej ustawy.


PEŁNA TREŚĆ PRZETARGU

Zmiana treści ogłoszenia

Druga zmiana treści ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi na pytania wykonawców - zestaw nr 1

Załącznik nr 8 - poprawiony

Trafostacja nr 2731 - oczyszczalnia

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU: